W dniach 1-2 czerwca 2009 roku odbyła się kolejna konferencja V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu MANAGEMENT pt. "Budowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa" organizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej.

Problematyka konferencji ujęta została w następujące obszary tematyczne:

  • Kapitał relacyjny organizacji - identyfikacja i pomiar
  • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) i kapitał klienta
  • Relacje z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji
  • Informacja i przepływ danych w procesie budowy kapitału relacji
  • Alianse strategiczne - projektowanie i finansowanie wspólnych przedsięwzięć
  • Partnerstwo biznesu i nauki
  • Przedsiębiorstwo a region - regionalny wymiar kształtowania kapitału relacyjnego
  • Instytucjonalne uwarunkowania procesów zarządzania

Celem konferencji była w pierwszym rzędzie prezentacja i analiza wyników badań z zakresu zarządzania relacjami, dyskusja na temat wykorzystania narzędzi budowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa oraz organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków zarządzania.

Organizatorzy dostrzegają też w tej konferencji okazję do budowania i umacniania partnerskich relacji między uczelnią a przedsiębiorstwami w regionie oraz promocję uczelni i regionu.

Uczestnikami cyklu międzynarodowych konferencji naukowych MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Akademii Podlaskiej, są pracownicy naukowi innych uczelni, w tym uczelni zagranicznych, jak również przedstawiciele biznesu.

Efektem współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi jest wydanie czterech monografii poświęconych budowaniu kapitału relacji.

Mamy nadzieję, że wydane pozycje książkowe oraz dyskusja na forum konferencji zainspirują pracowników naukowych Instytutu do podjęcia nowych projektów badawczych skorelowanych z aktualnymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania, które realizowane będą przy współpracy środowisk naukowych z różnych uczelni.